KHÓA HỌC TÓC 2023

HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC

1:  CẮT UỐN TÓC NAM- NỮ

LỚP CẮT UỐN TÓC NAM NỮ CĂN BẢN

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

01 Cắt tóc nữ căn bản 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
02 Cắt tóc nam căn bản 3.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
03 Nhuộm tóc căn bản 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
04 Duỗi tóc căn bản 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
05 Uốn tóc setting căn bản 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)

Học trọn khoá tóc căn bản còn 7 triệu

LỚP CẮT UỐN TÓC NAM NỮ NÂNG CAO

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

01 Cắt tóc nữ nâng cao 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
02 Cắt tóc nam nâng cao 3.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
03 Nhuộm tóc nâng cao 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
04 Duỗi tóc nâng cao 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
05 Uốn tóc nâng cao 1.500.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
06 Phục hồi hư tổn 1.500.000 VND 1 THÁNG( Linh động)
07 Nối tóc chuyên nghiệp 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động)

Học trọn khoá tóc nâng cao còn 7 triệu