KHÓA HỌC TÓC 2023

HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC

1:  CẮT UỐN TÓC NAM- NỮ

LỚP CẮT UỐN TÓC NAM NỮ CĂN BẢN

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

01Cắt tóc nữ căn bản2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
02Cắt tóc nam căn bản3.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
03Nhuộm tóc căn bản 2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
04Duỗi tóc căn bản 2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
05Uốn tóc setting căn bản 2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)

Học trọn khoá tóc căn bản còn 7 triệu

LỚP CẮT UỐN TÓC NAM NỮ NÂNG CAO

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

01Cắt tóc nữ nâng cao2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
02Cắt tóc nam nâng cao3.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
03Nhuộm tóc nâng cao 2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
04Duỗi tóc nâng cao 2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)
05Uốn tóc nâng cao1.500.000 VND1 THÁNG( Linh động)
06Phục hồi hư tổn1.500.000 VND1 THÁNG( Linh động)
07Nối tóc chuyên nghiệp2.000.000 VND1 THÁNG( Linh động)

Học trọn khoá tóc nâng cao còn 7 triệu